Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.) poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), które umożliwiło Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikom i domownikom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, zwanego dalej zasiłkiem z tytułu objęcia kwarantanną, za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Do przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komu przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną początkowo przysługiwał ubezpieczonemu (z mocy ustawy lub na wniosek) rolnikowi i domownikowi, który:

 • został objęty obowiązkową kwarantanną z powodu:
  • powrotu do kraju z zagranicy
  • zakażenia koronawirusem
  • podejrzenia o zakażenie koronawirusem
  • bliskiego kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem
 • został objęty nadzorem epidemiologicznym
 • został objęty hospitalizacją,
 • wspólnie zamieszkiwał lub gospodarował z osobą, która odbywała obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy albo na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego

- w związku z COVID-19

Od dnia 24 października 2020 r. zostały zmienione zasady kierowania na obowiązkową kwarantannę.

W myśl nowych zasad z kręgu osób obejmowanych kwarantanną i uprawnionych do zasiłku z tego tytułu wyłączono osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą:

 • powracającą z zagranicy,
 • podejrzaną o zakażenie koronawirusem i skierowaną na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Dopiero w przypadku pozytywnego wyniku testu osoby badanej, osoby wspólnie z nią gospodarujące lub zamieszkujące są obejmowane obowiązkową kwarantanną i przysługuje im prawo do zasiłku.

Ponadto państwowa inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji osobom skierowanym do odbycia obowiązkowej kwarantanny od dnia 24 października 2020 r. Informacje o objęciu kwarantanną znajdują się w systemie teleinformatycznym, do którego ma dostęp zarówno osoba odbywająca kwarantannę – na Internetowym Koncie Pacjenta, jak i KRUS.

 • Za rolnika, uważa się pełnoletnią osobę fizyczną zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
 • Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, która stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które:

– od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł,
– od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 2.800 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19:

– do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 1300 zł,
– od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 1400 zł.

 • W przypadku uzyskania przez ubezpieczonego rolnika i domownika prawa do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną oraz prawa do zasiłków chorobowych z tytułu czasowej niezdolności do pracy, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.
 • Przyznany zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od kiedy przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi za okres objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną

 • wszczyna się na pisemny wniosek złożony:
  • osobiście,
  • za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP,
  • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych wniosków sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna.
  WNIOSEK O ZASIŁEK Z TYTUŁU OBJĘCIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ, NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB HOSPITALIZACJĄ W ZWIĄZKU Z COVID-19

Do wniosku należy dołączyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zakażeniu koronawirusem lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, w przypadku jej posiadania bądź dokumenty potwierdzające przekroczenie granicy.

Uwaga!

Osoba, skierowana na kwarantannę od dnia 24 października 2020 r. do wniosku o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie załącza żadnych dokumentów. Fakt odbycia kwarantanny KRUS potwierdza we własnym zakresie w systemie teleinformatycznym zawierającym dane osób poddanych kwarantannie.

O czym należy poinformować KRUS, jeśli przyznano zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

 • Osoba, której przyznano prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną jest zobowiązana poinformować niezwłocznie KRUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, w tym m.in. o:
  • uzyskaniu prawa do zasiłku chorobowego przyznanego przez ZUS, inny organ rentowy lub przez pracodawcę,
  • objęciu innym ubezpieczeniem społecznym.
 • Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną jest zobowiązana do jego zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Źródło: krus.gov.pl

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech