Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn informuje o  terminie składania wniosków i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2018 roku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.                                                    
      
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

                         Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86,00  zł na 1 ha użytków rolnych /tj. limit 86 l x 1,00 zł/

Pieniądze wypłacane będą w terminach:     

          26-30 kwietnia 2017r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

           26-31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie                                                                             


gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.                                                          

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO UŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

Producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego  do  produkcji  rolnej   od   01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. lub w terminie od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01.02.2018 r do 31.07.2018 r.  do Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami  i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, parter, pokój nr 1, tel. 3115-511, wew.13.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 podaje numer z tego rejestru.

Wniosek o zwrot podatku do pobrania w UMiG Bodzentyn pokój nr 1.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 marca 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,  wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U . z 2011r.Nr 177, poz.1054, z późn.  zm.).   

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018r. (Dz.U.z2014r. poz.1669) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego,(1,00zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej      w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2018r. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie
 od dnia 26 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, w terminie od 27 do 31 października 2016 w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie  - gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy albo przelewem na rachunek bankowy. 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech