Informacje dla mieszkańców

ANKIETA - BADANIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA W UMiG BODZENTYN

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn

W trosce o lepszą obsługę naszych petentów, aby poprawić jakość obsługi i poprawić pracę urzędników wprowadzamy Ankietę – badanie jakości obsługi klienta.

Prosimy o przekazywanie w ankiecie informacji dotyczących załatwianych przez Was spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie. Ankieta dostępna jest także w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie. Wypełnioną ankietę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety, wszystkie wskazane uwagi będą dla nas pomocne w usprawnieniu pracy Urzędu.

                                                                                          Dariusz Skiba

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Pobierz ankietę

Informacja o odpadach komunalnych

Informacja dla mieszkańców o odpadach komunalnych

Podmiot odbierający odpady: 

"ENERIS" Surowce S. A.
ul. Zagnańska 232 a,
25-563 Kielce
Telefon: 41 331 40 54

Podmiot obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

"ENERIS" Surowce S. A.
ul. Zagnańska 232 a,
25-563 Kielce
Telefon: 41 331 40 54

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzentynie zmienił lokalizację ze względu na prace remontowe i modernizację oczyszczalni ścieków w Bodzentynie.

Do czasu powstania stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie wydzielonym z „placu targowego” w Bodzentynie, funkcjonuje mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zbiórki odpadów odbywają się na zgłoszenie ustne bądź telefoniczne do referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, budynek główny, pok. nr 11 w godz. poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.15 – 15.15, tel.41 3115 010 wew. 31.

Terminy ich organizowania są zależne od ilości zgłoszeń mieszkańców.

Informuje się również, iż zgodnie z umową odbiór „u źródła” odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się raz na 6 miesięcy zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem.

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK następujące odpady komunalne:

1) papier,     

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe,

15) popiół,

16) odpady tekstyliów i odzieży,

Dopuszcza się gromadzenie przeterminowanych leków w aptekach, w wydzielonych na ten cel pojemnikach.

Powstające w gospodarstwach domowych w większej ilości odpady budowlane i rozbiórkowe wymagające zgromadzenia w specjalistycznym kontenerze, będą usuwane na koszt i zlecenie właściciela nieruchomości przez podmiot prowadzący PSZOK. Właściciel poniesie koszt wynajęcia kontenera oraz transportu odpadów.

PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bodzentyn w 2016 roku

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bodzentyn w 2016 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bodzentyn w 2015 roku

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Rejestr Działalności Regulowanej

Miejsce zagospodarowania odpadów

 

Poziomy recyklingu:

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

 

Poziomy recyklingu podmiotów odbierających odpady z terenu Gminy Bodzentyn

2017 rok

2016 rok

Kościoły

Bodzentyn 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Stanisława w Bodzentynie

Fot3 Koci Parafialny pw witego Stanisawa Biskupa i Mczennika fot Tomasz Ffara

Adres: ul. Kościelna nr 3, 26-010 Bodzentyn 

Telefon: (41) 311 50 81 

Proboszcz: ks. Leszek Sikorski

 

Kościół św. Ducha w Bodzentynie

Fot30 Koci w Ducha fotTomasz Ffara

 

Adres: ul. Świętego Ducha, 26-010 Bodzentyn

 

Dekanat bodzentyński

 

Dziekan:

ks. Leszek Sikorski

Wicedziekan:

ks. Stanisław Picheta

Ojciec duchowny:

ks. Leszek Sztandera

Duszpasterz młodzieży:

ks. Rafał Gudwański

Moderator Służby Liturgicznej:

ks. Mateusz Durdek

Moderator ds. Misji:

ks. Adam Bałchanowski 

 

BODZENTYN, Św. Stanisława b. m. 

DĘBNO, Św. Mikołaja b. w. 

KRAJKÓW, Św. Brata Alberta Chmielowskiego 

KRAJNO, Chrystusa Króla 

PSARY, Matki Bożej Pięknej Miłości 

RADKOWICE, Matki Bożej Częstochowskiej 

ŚWIĘTA KATARZYNA, Św. Katarzyny 

ŚWIĘTOMARZ, Wniebowzięcia NMP 

TARCZEK, Św. Idziego opata 

WZDÓŁ, Wniebowzięcia NMP 

 

Święta Katarzyna

Parafia pw. Świętej  Katarzyny

Fot53 Klasztor w w Katarzynie fot Tomasz Ffara

Adres: ul.Kielecka 2, 26-010 Święta Katarzyna

Telefon: (41) 311 21 35

Proboszcz: ks. Jarosław Majka

Dom zakonny:

Siostry Bernardynki, tel. 41 311 22 19

Kapelan Sióstr: ks. Zygmunt Nocoń, 

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów „Wieczernik”

26-013 Święta Katarzyna

tel. 41 311 22 20; 41 311 20 11

 

Wzdół

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Wzdole

Fot7 Koci parafialny pw Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny we Wzdole Kolonii fot Tomasz Ffara

Adres: Wzdół Kolonia nr 24, 26-010 Bodzentyn, 

Telefon:  41 312 02 13

Proboszcz: ks. Stanisław Picheta

 

Psary

Kościół Matki Bożej Pięknej Miłości

 

Adres: Psary nr 49, 26-010 Bodzentyn, 

Telefon: 41-311-52-02

Proboszcz: ks. Adam Bujek

 

Dębno

Kościół św. Mikołaja w Dębnie

 

Adres: Dębno nr 49, 26-006 Nowa Słupia, 

Telefon: 600-510-988

Proboszcz: ks. Marian Jakubowski

 

Świętomarz

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świętomarzu

 

Adres: Świętomarz nr 28, 27-225 Pawłów

Telefon: 41-272-27-26; wik. 41-272-20-04

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proboszcz: ks. Marek Zielonka

Lokalne formy ochrony przyrody

 

Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe

 1. Zespół parkowy

 

Data utworzenia - 2002-02-19

Obszar zajmowany – 0,34 ha

Zespół parkowy drzew składający się z 38 sztuk drzew w tym: 20 modrzewi, 5 jesionów, 7 klonów, 3 buków, 3 robinii i 1 sosny, położony jest na gruntach Skarbu Państwa, na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego w Leśnictwie Sieradowice, w obrębie Siekierno Nadleśnictwa Suchedniów w oddz. 158 k; na gruntach wsi Siekierno - zachodni skraj  miejscowości (bezpośrednio po południowej stronie drogi z Podmieścia do Siekierna)

 

Celem jest ochrona fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego ze względu na walory widokowe i estetyczne.

W stosunku do zespołów przyrodniczo- krajobrazowych zabrania się:

 • Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
 • Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym,
 • Uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
 • Wysypywania, zakopywanie i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
 • Zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego
 • Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
 • Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
 • Budowy budynków, budowli obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

 

 

Użytki ekologiczne

 1. Zespół parkowy zadrzewienie powierzchniowe

 

Data utworzenia - 1994-12-22

Obszar zajmowany – 0,34 ha

Zespół parkowy położony jest na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, w odległości około 6 km na północny zachód od Bodzentyna, w obrębie działki nr 158/2, i 158/1, na gruntach należących do osób prywatnych.

Zakazy obowiązujące na terenie użytku:

 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin;
 • chwytania, płoszenie i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj;
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania gleby i powietrza;
 • niszczenia gleby lub zmiany jej użytkowania;
 • palenia ognisk.

 

 1. Bodzentyn - śródpolny zbiornik wodny.

 

Data utworzenia - 1994-04-08

Obszar zajmowany - 0,9849 ha

 

Zbiornik znajduje się na terenie Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, na gruntach miejscowości Bodzentyn w odległości ok. 1,5 km na  północny wschód od centrum Bodzentyna, przy drodze Bodzentyn – Sieradowice po jej wschodniej stronie, na gruntach Skarbu Państwa.

Użytkownikiem działki jest Polski Związek wędkarski – Zarząd okręgu w Kielcach

Obiekt podlega szczególnej ochronie prawnej polegającej na  zakazie:

 • zmiany stosunków wodnych;
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód,  gleby i powietrza;
 • chwytania, płoszenie i zabijania dziko żyjących zwierząt;
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
 • niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania;
 • zakłócania ciszy;
 • palenia ognisk, poza miejscami wyznaczonymi;
 • uszkadzania i zanieczyszczania obszaru objętego ochroną;
 • umieszczania na obszarze objętym ochroną tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych zakazów nie związanych z ochroną.

 

 

POMNIKI PRZYRODY

 1. 091 - Lipa drobnolistna

 

Data utworzenia - 1986-12-27

Lipa drobnolistna- o średnicy pnia na wysokości 1,30 m od ziemi 622 cm, a wysokość drzewa to 15m, w wieku ponad 300 lat.

Obiekt zlokalizowany jest na obszarze Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w centrum  Bodzentyna, kilkadziesiąt metrów na wschód od rynku dolnego, w otoczeniu ruin zamku, przy kościele rzymsko-katolickim i stanowi własność Parafii Rzymskokatolickiej PW.Św. Stanisława w Bodzentynie.

 

 1. 134 - Głaz narzutowy

 

Data utworzenia - 1987-10-02

Głaz narzutowy o wymiarach: obwód - 270 cm, średnica - 90 cm, wysokość - 60 cm, posiadający kształt owalny, niezagłębiony w ziemi, zbudowany z szarobeżowego granitu drobnoziarnistego. Znajduje się na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, w miejscowości Siekierno- Podmielowiec, gmina Bodzentyn, na gruncie stanowiącym własność osób prywatnych. Obiekt znajduje się przy drodze biegnącej przez wieś na łące obok budynku nr 19.

 

 

Obiekt podlega szczególnej ochronie polegającej na zakazie:

 • Niszczenia obiektów przez rozbijanie lub rozsadzanie, wchodzenia na nie, rycia napisów i znaków, umieszczania napisów i znaków za wyjątkiem napisów o ochronie obiektów, niszczenia mchów, porostów i innej roślinności pokrywającej, zanieczyszczania terenu w pobliżu obiektu.

 

 1. 135 - Głaz narzutowy -2 szt.

 

Data utworzenia - 1987-10-02

Głazy narzutowe- szt. 2, stanowiące fragmenty większego rozbitego głazu, o wymiarach:

 • Obwód- 5,0 m, długość 1,8 m, szerokość 0,8 m
 • Obwód- 3,1 m, długość 1,1 m, szerokość 0,8 m , wysokość 0,5 m

Głazy znajdują się na terenie Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowości Wilków, gmina Bodzentyn na gruncie stanowiącym własność osób prywatnych. Bliższe określenie położenia – na łące pomiędzy szosą Ciekoty- Święta Katarzyna a drogą w Wilkowie, w zachodniej części.

Obiekt podlega szczególnej ochronie polegającej na zakazie:

 • Niszczenia obiektów przez rozbijanie lub rozsadzanie, wchodzenia na nie, rycia napisów i znaków, umieszczania napisów i znaków za wyjątkiem napisów o ochronie obiektów, niszczenia mchów, porostów i innej roślinności pokrywającej, zanieczyszczania terenu w pobliżu obiektu.

 

 1. 292- Modrzewie europejskie - 3 szt.

 

Data utworzenia - 1991-12-04

Modrzewie europejskie, szt. 3 – o średnicach pnii na wysokości 1,30 m od ziemi odpowiednio: 230 cm i o wysokości 26m, 289 cm i o wysokości 29m, 185 cm średnicy i wysokosci 27m w wieku ok. 120 lat.

Drzewa rosną na terenie Otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, we wsi Wzdół Rządowy, gmina Bodzentyn na gruntach należących do osób prywatnych. Bliższe określenie położenia – na końcu wsi, po prawej stronie drogi obok metalowego krzyża.

Modrzewie objęte są szczególną ochroną polegającą na zakazie ich wycięcia, niszczenia lub jakiegokolwiek uszkodzenia, zrywania pączków, kwiatów, owoców, liści, nacinania, rycia napisów i znaków, wchodzenia na drzewo, umieszczania tablic oraz wszelkich innych znaków i przedmiotów, za wyjątkiem napisów o ochronie obiektu.

 

 

 1. 302- Buk pospolity

 

Data utworzenia - 1993-08-12

 

Buk pospolity – o średnicy pnia na wysokości 1,30 m od ziemi – 430 cm, wysokości ok 26m. Drzewo rośnie w pasie zieleni od strony południowej drogi asfaltowej we wsi Śniadka Druga na przeciwko zabudowań posesji nr 11 (Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Bukiem"). Od strony południowej sąsiaduje z terenem zagospodarowanym jako boisko sportowe o trawiastej nawierzchni. Drzewo umiejscowione na terenie Otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na gruncie osób prywatnych.

 

Podlega szczególnej ochronie polegającej na zakazie jego wycięcia, niszczenia lub jakiegokolwiek uszkodzenia, zrywania pączków, kwiatów, owoców, liści, nacinania, rycia napisów i znaków, wchodzenia na drzewo, umieszczania tablic oraz wszelkich innych znaków i przedmiotów, za wyjątkiem napisów o ochronie obiektu.

Zabrania się także zanieczyszczania terenu, niszczenia gleby, wzniecania ognia oraz wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody.

 

 1. 337 - Sosna pospolita

 

Data utworzenia - 1994-12-30

Sosna pospolita o średnicy pnia na wysokości 1,30 m od ziemi 280 cm, wysokości ok. 35 m. Drzewo rośnie na obszarze Ostoi Sieradowickiej oraz Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, na terenie stanowiącym własność Lasów Państwowych Nadleśnictwa Suchedniów w gminie Bodzentyn. Bliższe określenie położenia: Leśnictwo Kleszczyny, oddział 221 a.

 

Podlega szczególnej ochronie  prawnej polegającej na zakazie:

 • Wycięcia, niszczenia lub jakiegokolwiek uszkadzania
 • Zrywania pączków, kwiatów, owoców, liści
 • Nacinania, rycia napisów i znaków
 • Wchodzenia na drzewo
 • Umieszczania tablic oraz wszelkich innych znaków i przedmiotów za wyjątkiem napisów o ochronie obiektu.

W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody zabrania się:

 • Zanieczyszczania terenu
 • Niszczenia gleby
 • Wzniecania ognia
 • Budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych. Linii komunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji.

 

 1. 338 - Sosna pospolita

 

Data utworzenia - 1994-12-31

Sosna pospolita o średnicy pnia na wysokości 1,30 m od ziemi 301 cm, wysokości ok. 35 m. Drzewo rośnie na obszarze Ostoi Sieradowickiej i Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, na terenie stanowiącym własność Lasów Państwowych Nadleśnictwa Suchedniów w gminie Bodzentyn. Bliższe określenie położenia: Leśnictwo Kleszczyny, oddział 221 d.

 

Podlega szczególnej ochronie  prawnej polegającej na zakazie:

 • Wycięcia, niszczenia lub jakiegokolwiek uszkadzania
 • Zrywania pączków, kwiatów, owoców, liści
 • Nacinania, rycia napisów i znaków
 • Wchodzenia na drzewo
 • Umieszczania tablic oraz wszelkich innych znaków i przedmiotów za wyjątkiem napisów o ochronie obiektu.

W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody zabrania się:

 • Zanieczyszczania terenu
 • Niszczenia gleby
 • Wzniecania ognia
 • Budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych. linii komunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji.

 

 1. 358 - Źródło szczelinowe „Burzący stok"

 

Data utworzenia - 1995-12-18

Naturalne źródło szczelinowe, w którym woda wypływa pod ciśnieniem z głębokich pokładów piaskowców triasowych. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Bodzentyn, na terenie Ostoi Sieradowickiej i Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, na gruntach wsi Wzdół Rządowy w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 735/1, należącej do osób prywatnych.

 

Pomnik przyrody podlega szczególnej ochronie polegającej na zakazie:

 • Wydobywania skał;
 • Wysypywania, zakopywania lub wylewania odpadów;
 • Palenia ognisk;
 • Pozyskiwania i niszczenia roślin
 • Niszczenia gleby;
 • Zmiany stosunków wodnych;
 • Innego uszkadzania przedmiotów objętych ochroną.

 

 1. 732 - Odsłonięcie geologiczne srodkowo-dewońskich wapieni

 

Data utworzenia - 2000-12-15

Powyższe odsłonięcie ma wymiary - głębokość 600 cm, długość 1200 cm i szerokość 800 cm. Odsłonięcie położone jest na terenie Otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w odległości 6 km na północny-wschód od centrum Bodzentyna, w obrębie działki nr 257 będącej własnością prywatną oraz przy ostatnim przystanku ścieżki dydaktycznej „Radkowice – Śniadka”

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowo-dydaktycznych odsłonięcia wapieni,  które pokazuje się podczas licznych wycieczek dydaktycznych, ze względu na nietypową budowę profilu geologicznego Świętomarz-Śniadka.

Odsłonięcie podlega szczególnej ochronie prawnej polegającej na zakazie:

 • Eksploatacji skały osadowej;
 • Wdrapywaniu się i chodzeniu po ścianie odsłonięcia;
 • Umieszczaniu na skałach napisów , tablic i innych znaków( z wyjątkiem napisów o ochronie i wartości naukowej obiektu);
 • Ryciu na ścianach skalnych napisów i innych znaków;
 • Zanieczyszczaniu odsłonięcia i terenu wokół niego;
 • Paleniu ognisk w bezpośrednim sąsiedztwie odsłonięcia.

 

 

 1. 807 - klon pospolity

Data utworzenia - 2006-10-26

 

Klon pospolity, o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m 305cm , wysokości drzewa 19 m, szerokości korony 18 m, ustanowiony ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych za pomnik przyrody żywej.

Drzewo rośnie w obrębie Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie  gminy Bodzentyn w miejscowości Wilków na działce prywatnej o numerze ewidencyjnym 447.

Pomnik podlega szczególnej ochronie polegającej na zakazie:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
 • Uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 • Wzniecania ognia w pobliżu drzew;
 • Umieszczania tablic, napisów , ogłoszeń i innych znaków nie związanych z ochroną tych obiektów.

 

 

 1. 808 - grupa drzew olsza czarna

Data utworzenia - 2006 -10-15

Grupa drzew olcha czarna, o obwodzie pni na wysokości 1,3 m - 245, 210, 204 cm, wysokości drzew 18, 20, 17 m, zlokalizowana na terenie Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w gminie Bodzentyn, w miejscowości Wilków, na działce prywatnej o numerze ewidencyjnym 679.

 

W odniesieniu do drzew pomników przyrody zakazuje się:

 • Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
 • Uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 • Wzniecania ognia w pobliżu drzew;
 • Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków nie związanych z ochroną tych obiektów.

 

 

Ośrodki zdrowia w Bodzentynie

Na terenie gminy Bodzentyn o zdrowie mieszkańców dbają lekarze SPZOZ przyjmujący w 3 ośrodkach zdrowia.

Kierownikiem Ośrodków Zdrowia jest Jarosław Dziedziński. Strona internetowa: https://zoz.bodzentyn.pl/ .

 

Lekarze i godziny ich pracy w Ośrodku Zdrowia:

 

OŚRODEK ZDROWIA W BODZENTYNIE

ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

Rejestracja tel. 41 311 52 15

 

lek. med. Mariusz Bondarenko (lekarz rodzinny, chirurg)
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 18:00

lek. med. Joanna Brzezinska (lekarz rodzinny)
poniedziałek 8:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 18:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00

lek. med. Monika Luciak – Dziewierz (internista, diabetolog)
czwartek 8.00 – 14.30
piątek 8:00 – 18:00

lek. med. Mieczysław Orłowski
środa, czwartek 11:30 – 18:00

lek. med. Jarosław Wasiński (neurolog)
poniedziałek, sobota 8:00 – 12:00, wtorek 14:00 – 18:00

lek. med. Janusz Gutowski (ginekolog – położnik)
poniedziałek 14:00 – 18:00, czwartek 7.30-11.30

lek. med. Julita Niewczas (okulista) gabinet prywatny
poniedziałek 13:00 – 18:00, czwartek 8:00 11:30

lek. stomatolog Wioletta Gębska
poniedziałek, czwartek 13:00 – 18:00, wtorek, środa, piątek 8:00 – 13:00

 

Gabinet Fizjoterapii

mgr Agnieszka Adamczyk, technik Barbara Krak
poniedziałek, wtorek 10:25 – 18:00
środa, czwartek, piątek 7:00 – 14:35

mgr Iwona Sikora, mgr Sylwia Jędrzejczyk, licencjat Kinga Wrona – przebywa na zwolnieniu długoterminowym
poniedziałek, wtorek 7:00 – 14:35
środa, czwartek, piątek 10:25 – 18:00

 

GABINETY PRYWATNE

Indywidualna Praktyka Lekarska Julita Niewczas,  Prywatny Gabinet Okulistyczny
poniedziałek 14.00 – 19.00 oraz czwartek 8.00 – 13.00

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Wioletta Gębska
poniedziałek, czwartek 13.00 – 19.00 oraz wtorek, środa, piątek od   8.30 do 14.30

Prywatna Praktyka Lekarska Sylwia Drapisz, Prywatny Gabinet Kardiologiczny
sobota 9.00 – 13.00

Laboratorium Świętokrzyskie Sp. z o.o. – Diagnostyka Medyczna 

Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie: poniedziałek – piątek 07.30 do 10.30

Ośrodek Zdrowia w Starej Wsi: wtorki i czwartki  8.00 do 10.00


OŚRODEK ZDROWIA W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

ul.Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn

Rejestracja tel. 41 311 21 18

 

lek. med Dorota Krzos (internista)
poniedziałek 11.00 – 18.00, wtorek, środa 8:00 – 13:00, czwartek 8.00 – 10.00, piątek 8:00 – 13:00

lek. med. Elżbieta Janicka – Śpiewak (pediatra)
wtorek, czwartek 8:00 – 14:00

 

GABINETY PRYWATNE

Prywatny Gabinet Reumatologiczny lek. med. Dorota Krzos
środa od 15.30 (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej)OŚRODEK ZDROWIA W STAREJ WSI

Stara Wieś 28

Rejestracja tel. 41 312 02 06

lek. med. Dariusz Pankowski
poniedziałek, wtorek 8:00 – 15:30
środa 10:30 – 18:00
czwartek, piątek 8:00 – 15:30

 

GABINETY PRYWATNE

Indywidualna Praktyka Dentystyczna lek. dent. Artur Kościołek, Gabinet Stomatologiczny
wtorek 9.00 – 18.00 oraz czwartek, piątek 8.00 – 12.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie mgr Maria Orlińska – specjalista psychoterapii uzależnień
czwartek od 15.00 do 18.00

 

Na kompleksową pomoc medyczną liczyć mogą wszyscy pacjenci "Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie". Ta innowacyjna przychodnia proponuje szeroką paletę usług medycznych, zapewniając pomoc doświadczonych lekarzy, a także dostęp do zaawansowanego sprzętu medycznego. Pacjenci ośrodka zdrowia "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie" mogą także oczekiwać przyjaznej atmosfery.

Poza wyznaczonymi godzinami pracy w dni powszednie oraz niedziele i święta każdy mieszkaniec gminy Bodzentyn jest objęty doraźną opieką medyczną w ramach świadczeń z NFZ, którą zapewniają:

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

wykaz placówek:

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna – adresy i telefony

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć
 
 

Poczta Polska

Urząd Pocztowy

Godziny otwarcia: 8:00-15:00

Adres::Suchedniowska 1, 26-010 Bodzentyn

Telefon:41 311 50 96

 

Poczta Polska

Godziny otwarcia: 9:00-145:00

Adres: ul.Langiewicza 20, 26-010 Bodzentyn

 

Poczta Polska

Godziny otwarcia: 9:00 - 13:00

Adres ul. Kielecka 4a, Bodzentyn

 

Poczta Polska

Godziny otwarcia: 7:30 - 12:00

Adres, Wzdół-Kolonia 24a, Bodzentyn

 

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Adres: ul.Wolności 1a, 26-010 Bodzentyn

tel./fax: 41 311 50 20

www: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodnik turystyczny

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług terenowej obsługi turystów oferowanych przez przewodnika turystycznego Pana Andrzeja Niedbała. Kontakt: tel.609-548-173, strona internetowa www.swietokrzyskie.przewodnik.com 

Schroniska Młodzieżowe

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia Nr 1 w Bodzentynie

26-010 Bodzentyn

ul. Wolności 1a

tel./fax (41) 311 61 91

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

strona www: www.ssm.strefa.pl

 

Inne Schroniska Młodzieżowe w pobliżu Bodzentyna: 

 

Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świętej Katarzynie

26-013 Święta Katarzyna

ul. Świętokrzyska 2

tel./fax ( 41) 332 34 18, 696 760 765

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.tanie-spanie.info

 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach

26-060 Chęciny

ul. Białego Zagłębia 1

tel./fax (41) 315 26 54

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.ssm.strefa.pl

 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia Nr 2 w Łagowie

26-025 Łagów

ul. Zapłotnia 1a

tel./fax (41) 307 41 04

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

strona www: www.ssm.strefa.pl

 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii

26-001 Masłów

Mąchocice Scholasteria 56

tel.(41) 311 11 04 fax.: (41) 311 10 64

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

strona www: www.ssm.strefa.pl

www.schroniskoschol.che.pl 

 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia Nr 4 w Nowej Słupi

26-006 Nowa Słupia

ul. Świętokrzyska 61

tel./fax (41) 317 70 16

e – mail: - 

strona www: www.ssm.strefa.pl

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Strawczynie

26-067 Strawczyn

ul. Żeromskiego 9

tel./fax (41) 303 80 15

e – mail: - 

strona www: - 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „VENTUS”w Nowinach

26-052 Sitkówka-Nowiny

ul. Gimnazjalna 1a

tel./fax (41) 345 95 22

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.zsp-nowiny.pl

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opatowie

27-500 Opatów

ul. Słowackiego 56c

tel./fax (15) 868 21 99, (15) 868 23 19

e – mail: - 

strona www: - 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach

28-362 Nagłowice

ul. Mikołaja Reja 40

tel./fax (41) 381 45 18, (41) 381 43 82

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.ug-naglowice.webpark.pl

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krzelowie

28-340 Sędziszów, Krzelów 38

tel. (41) 381 10 29 w.33, fax. (41) 381 10 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: zsckpkrzelow.republika.pl

 

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "WĘDROWNIK" W KIELCACH 

ul. Szymanowskiego 5 (Szkoła Podstawowa nr 28) 

25-361 Kielce; tel./fax (0 41) 342 37 35 

Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

Dyrekcja Parku

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Numer telefonu i faksu: 041 311-51-06 albo 041 311-50-25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres witryny internetowej: swietokrzyskipn.org.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze 7.30 – 15.30

 

Wykaz placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn

Nazwa szkoły/ przedszkola: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie

Imię i nazwisko dyrektora: Bożena Pożoga

Nr telefonu: 041/3115-056

Adres szkoły/przedszkola: ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nazwa szkoły/ przedszkola: Szkoła Podstawowa w Śniadce

Imię i nazwisko dyrektora: Marek Lachowski

Nr telefonu: 041/3115-327

Adres szkoły/przedszkola: Śniadka Druga 19a, 26-010 Bodzentyn

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nazwa szkoły/ przedszkola: Publiczna Szkoła Podstawowa w Leśnej

Imię i nazwisko dyrektora: Beata Domańska-Kózka

Nr telefonu: 041/3115-611

Adres szkoły/przedszkola: Leśna Stara Wieś 1, 26-010 Bodzentyn

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nazwa szkoły/ przedszkola: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi

Imię i nazwisko dyrektora: Przemysław Miernik

Nr telefonu: 041/3112-565

Adres szkoły/przedszkola: Psary Stara Wieś 59, 26-010 Bodzentyn

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nazwa szkoły/ przedszkola: Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie 

Imię i nazwisko dyrektora: Ewa Orzechowska

Nr telefonu: 041/3112-114

Adres szkoły/przedszkola: ul. Kielecka 45, Święta Katarzyna

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nazwa szkoły/ przedszkola: Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej

Imię i nazwisko dyrektora: Marta Koniarska

Nr telefonu: 041/3127-323

Adres szkoły/przedszkola: 26-010 Bodzentyn, Wola Szczygiełkowa 63

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nazwa szkoły/ przedszkola: Zespół Szkół we Wzdole Rządowym

Imię i nazwisko dyrektora: Janusz Wojkowski

Nr telefonu: 041/3120-209

Adres szkoły/przedszkola: 26-010 Bodzentyn, Stara Wieś 28

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nazwa szkoły/ przedszkola: Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie

Imię i nazwisko dyrektora: Elżbieta Biskup

Nr telefonu: 041/3115-282

Adres szkoły/przedszkola: 26-010 Bodzentyn, ul. Wolności 4

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA