14 stycznia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji Gminy Bodzentyn. Konsultacje ze stowarzyszeniami i podmiotami prowadzącymi działalność społeczną prowadził Burmistrz Dariusz Skiba. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wypowiedzenia się na temat potrzeb i oczekiwań, które przyczyniłyby się do ożywienia nie tylko gospodarczego ale również społecznego i kulturalnego całej gminy Bodzentyn. Działania prowadzące do ograniczenia negatywnych zjawisk środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych miałyby być skoncentrowane głównie w mieście Bodzentyn i dotyczyć powinny rewitalizacji wzgórza zamkowego i jego sąsiedztwa oraz obiektów zabytkowych. Działania te miałyby pozytywny wpływ na obraz całej gminy i podniosłyby jej atrakcyjność turystyczną.

Wśród problemów infrastrukturalnych ograniczających dostępność turystyczną wymieniano m.in.:

- brak parkingu dla autokarów i wycieczek,

- niedostateczne wyeksponowanie ruin zamku oraz zmiana funkcji jego otoczenia, tj. przeniesienie lokalizacji boiska sportowego, zagospodarowanie terenu wokół stawów biskupich u podnóża wzgórza zamkowego,

- zły stan techniczny pozostałości murów obronnych i brak ich wyeksponowania,

- brak zaplecza sanitarnego, toalet, punktów gastronomicznych typu kawiarnie i restauracje dostępne cały rok.

Do ożywienia społecznego, podniesienia atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania oraz wypoczynku stowarzyszenia wskazywały:

- ożywienie Rynku Górnego, tj. organizowanie na płycie Rynku np. cyklicznych wystaw, festynów, imprez kulturalnych i rozrywkowych, przeglądu zespołów folklorystycznych oraz promowanie lokalnego rękodzieła, potraw regionalnych,

- ożywienie skansenu czyli Zagrody Czernikiewiczów poprzez organizowanie w nim występów zespołów folklorystycznych, warsztatów tkackich, garncarskich, gdzie prezentowane byłyby dawne lokalne obrzędy i zwyczaje świętokrzyskie (wesele, kusoki, darcie pierza, itp.),

- łączenie tradycji i edukacji z rozrywką, np. rekonstrukcja wydarzeń historycznych,

- stworzenie gotowego produktu turystycznego opartego na lokalnych zasobach, historii, tradycjach, walorach kulturowych i przyrodniczych (elementami przewodnimi mogą być: jarmark bodzentyński, tradycje tkackie, przetwórstwo, tradycyjne wyroby piekarnicze, targi końskie, Świętokrzyski Park Narodowy, miejsca pamięci narodowej, szlak historii kapliczek, walk narodowo-wyzwoleńczych, historia Żydów w Bodzentynie),

- budowanie pozytywnego wizerunku gminy poprzez organizowanie cyklicznych imprez, które swój początek miałyby w Bodzentynie, a docierałyby do różnych zakątków gminy w zależności od tematu przewodniego imprezy (np. poznawanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy z różnych punktów widokowych jak: Góra Barbara, Góra Miejska, Podlesie przemieszczając się różnymi środkami transportu typu: busy panoramiczne, meleksy, bryczki czy też organizowanie rajdów pieszych i rowerowych),

- organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych w oparciu o kluby sportowe i stowarzyszenia,

- objęcie działaniami rewitalizacyjnymi upadającej szkoły ponadgimnazjalnej (dawne LO), np. poprzez program stypendialny, organizowanie dodatkowych kursów (np. prawa jazdy), dostosowanie profilu kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, szkoły zawodowej, współpracy z przedsiębiorcami w celu możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych,

Wśród problemów, który ograniczają integrację społeczną oraz hamują rozwój zainteresowań i spędzania czasu wolnego wymieniano brak np. świetlic wiejskich na wsiach oraz niedostateczną bazę infrastruktury kulturalnej w samym Bodzentynie. Odpowiedzią na to mogłaby być rozbudowa Centrum Kultury przy Rynku Górnym (dodatkowe pomieszczenia na rozwijanie zainteresowań oraz próby zespołów i orkiestry, sala widowiskowa ze sceną, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz budowa amfiteatru przy gimnazjum, gdzie mogłyby prezentować swój warsztat artystyczny lokalne zespoły folklorystyczne i śpiewacze. Oprócz działań rewitalizacyjnych w samym Bodzentynie należy pamiętać o innych miejscowościach gminy i np. okazji promocji miasteczka (nowe przewodniki turystyczne, albumy, trasy wycieczek, imprezy, festyny, itp.) zamieszczać informacje w materiałach promocyjnych czy też montować tablice informacyjne o historii i atrakcjach każdej miejscowości. Z uwagi na walory krajobrazowo-przyrodnicze, historię, liczne zabytki gminy, turystyka powinna być jednym z głównych działań przyczyniających się do rozwoju.

Obchody upamiętniające 153. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie wpisały się w ciąg uroczystości zorganizowanych przez Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Urzędy Miast i Gmin Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Skarżysko Kościelne.

W dniu 23 stycznia 2016 r. uroczystości rozpoczęły się w Suchedniowie, skąd strzelcy i inni uczestnicy XXIII Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. wyruszyli w kierunku Bodzentyna. Po odpoczynku w Michniowie maszerujący zatrzymali się we Wzdole Rządowym. W Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” obejrzeli Jasełka przygotowane przez uczniów i wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.

W Bodzentynie do strzeleckiej kolumny marszowej dołączyły poczty sztandarowe, zaproszeni goście, władze samorządowe, radni, mieszkańcy, grupy rekonstrukcji historycznej: Pułk Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju pod komendą Roberta Osińskiego oraz „Kosynierzy”. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach ppłk Mirosław Smerdzyński.

Pochód pod narodowymi sztandarami, na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, przeszedł spod Urzędu Miasta i Gminy przez miasto udając się na Górny Rynek. Tutaj przeglądu oddziałów strzeleckich dokonał Komendant Marszu starszy inspektor Daniel Woś i Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.

W swoim wystąpieniu Burmistrz, witając przybyłych, podkreślił znaczenie obchodów kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w utrwalaniu pamięci historycznej. Głos zabrała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Zuba. W swoich wypowiedziach zwróciły uwagę na rolę regionu świętokrzyskiego w walkach powstańczych oraz potrzebę stałego kultywowania polskich tradycji narodowych.

Głównym punktem obchodów było poświęcenie i odsłonięcie wiernej repliki polskiego Orła Białego z czasów niewoli narodowej na budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Bodzentyn ks. dr Leszek Sikorski; aktu odsłonięcia Burmistrz Miasta Dariusz Skiba, Witold Comber – główny inicjator umieszczenia polskiego godła na bodzentyńskim Rynku, artysta rzeźbiarz Sławomir Micek.

Historię powstania godła – Orła Białego w nawiązaniu do wypadków Powstania Styczniowego przedstawiła prof. Urszula Oettingen.

Podniosłym elementem obchodów był odczytany Apel Poległych oraz salwa honorowa oddana przez Pułk Żuawów Śmierci.

W trakcie uroczystości nowi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. W imieniu Federacji Kapituły Równość-Wolność-Niepodległość Tradycji Powstania Styczniowego 1863 roku wręczono odznaczenia i dyplomy za trzykrotny i pięciokrotny udział w Marszu. Delegacje złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego i odsłoniętym Orłem Białym. Tego dnia na mogiłach powstańczych i osób walczących o niepodległość złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po zakończeniu oficjalnej części patriotycznego święta wszyscy uczestnicy obchodów zostali przyjęci przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, gdzie posilili się wojskową grochówką.

Następnego dnia uroczystości odbyły się w Wąchocku. Natomiast w bodzentyńskiej kolegiacie podczas nabożeństw modlono się za dusze poległych i zmarłych obrońców Ojczyzny.

Urszula Oettingen

Fot. Maria Cedro-Bąkowska, Mirosław Oettingen

We wtorek 12 stycznia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy okazji spotkania w sprawie możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej, odbyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji Gminy Bodzentyn. Na zaproszenie odpowiedziało kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Konsultacje społeczne prowadził p. Burmistrz Dariusz Skiba. Przybyli zapoznali się z zasadami prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych, co w efekcie końcowym ma prowadzić do ożywienia zarówno gospodarczego, społecznego, kulturalnego jak i poprawy przestrzenno-funkcjonalnej terenów publicznych poddanych rewitalizacji.

Zebrani wypowiedzieli się w formie ankiet nt. problemów występujących na obszarze, który ich zdaniem, powinien zostać poddany rewitalizacji oraz działań jakie należy podjąć, aby ograniczyć negatywne zjawiska zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej.

Największe problemy wg osób prowadzących działalność gospodarczą to:

- bezrobocie

- niewystarczający dostęp do infrastruktury technicznej lub jej zły stan techniczny

- niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym

- słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

Ankietowani przedsiębiorcy wskazali rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podjęte w celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych:

- programy wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem własnej działalności gospodarczej

- rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących na terenie gminy

Zmniejszeniu negatywnych zjawisk społecznych mają służyć działania takie jak:

- rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących nowe miejsca pracy

- realizacja projektów szkoleniowo-doradczych

- rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie

- poprawa dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych

Wśród przedsięwzięć mających ograniczyć negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne wymieniono:

- budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej typu chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie

- budowę lub modernizację infrastruktury drogowej oraz

- budowę bądź modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej.

 

Zapraszamy na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonały bezpłatnego badania.

Badania będą prowadzone 9 lutego 2016r. przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że bezpłatne porady prawne będą udzielane dla wszystkich mieszkańców gminy, co do zasady każdorazowo w poniedziałki od godziny 10.00 do 12.00, przez adwokata Konrada Kamińskiego w siedzibie Urzędu w Bodzentynie. Porady nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 41 311 55 11 celem zapisu.

                                                                      

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

mgr inż. Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn serdecznie zaprasza na spotkania w sprawie przygotowań do „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023”.

Na zebraniu będzie można przedstawić potrzeby i oczekiwania w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz propozycje działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Spostrzeżenia i opinie mieszkańców w tym zakresie będą stanowić istotny element ostatecznego kształtu „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023”, który będzie podstawowym załącznikiem do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych na działania, które będą wynikały z tego właśnie programu.

Zapraszam w dniu 14.01.2016r. o godz. 16.00 organizacje społeczne i pozarządowe, stowarzyszenia, NGO, na spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3,

oraz w dniu 17.01.2016r. o godz. 18.00 wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bodzentyna, na spotkanie w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11.

 

mgr inż. Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu w dniu 12 stycznia 2016r. o godz.15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn.

Tematem szkolenia będzie pozyskiwanie środków unijnych dla Przedsiębiorców, a spotkanie poprowadzą specjaliści od zdobywania środków unijnych m.in. Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” z siedzibą w Bielinach.

Podczas spotkania zostanie również poruszony problem działań rewitalizacyjnych na terenie Gminy Bodzentyn.

Zachęcam gorąco do skorzystania z oferowanych możliwości.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

mgr inż. Dariusz Skiba

Mieszkańcy Bodzentyna i regionu świętokrzyskiego zapisali szczególnie piękną kartę w okresie Powstania Styczniowego i w poprzedzających jego wybuch latach wielkich manifestacji patriotycznych, które odbywały się w polskich świątyniach. Kościoły były w okresie zaborów miejscami, gdzie można było kultywować polskość. Tu w kazaniach mówiono o ojczystych dziejach, posiłkując się zrozumiałymi dla Polaków znakami. Tu przechowywano pamiątki narodowe, chronione mocą wiary i przywiązania do symboli religijnych i patriotycznych.

W okresie przedpowstaniowym były one przekaźnikami polskiej historii, wiązały się z wyrosłą na gruncie romantycznego mesjanizmu nadzieją odzyskania wolności spod władzy zaborczej. Ważnym symbolem uciemiężenia polskiego narodu pod zaborem rosyjskim stał się wizerunek polskiego Orła Białego, trzymającego w szponach krzyż i koronę cierniową – atrybuty męki Chrystusa i jednocześnie wiary w zmartwychwstanie – odbudowę uciemiężonej Ojczyzny.

Z inicjatywy Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, a zwłaszcza Witolda Combra prawnuka powstańca Wojciecha Aniołkiewicza, przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby, 29 grudnia 2015 r. na elewacji Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zawieszono wierną replikę Orła Białego z początków lat 60. XIX wieku. To zakazane przez rosyjskie władze Godło zniewolonej Polski było noszone jako feretron i czczone podczas nabożeństw w bodzentyńskim kościele.

Orzeł został umieszczony nad płytą poświęconą 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz znajdującą się powyżej tablicą upamiętniającą miejsce urodzenia i 100. rocznicę śmierci artysty malarza Józefa Szermentowskiego. Warto wspomnieć, że wspierał on Powstanie, a jego brat Kazimierz brał udział w walkach.

Przygotowaniem formy do odlewu i jego zabezpieczeniem zajął się kielecki artysta rzeźbiarz Sławomir Micek.

Odsłonięcie i poświęcenie wizerunku Orła nastąpi 23 stycznia 2016 r. w 153. rocznicę wybuchu Powstania podczas XXIII Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r.

W imieniu organizatorów zapraszamy mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału tego dnia w uroczystościach, które odbędą się tradycyjnie na Rynku Górnym w Bodzentynie.

Przewodnicząca

Społecznej Rady Kultury

Dr hab. Urszula Oettingen prof.UJK

Wiceprzewodniczący

Społecznej Rady Kultury

mgr Marcin Sikorski

 

Zgromadziło nas Boże Narodzenie. Stajemy przy żłóbku Boga - człowieka,

my ludzie XXI wieku, zagubieni w technice i materii. Stajemy u skromnej

kolebki Boga, by na klepisku ziemi złożyć mu pokłon staropolski”

Tymi słowami w dniu 19.12.2015r rozpoczęto wieczerzę wigilijną w sołectwie Siekierno. Na spotkanie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele Gminy Bodzentyn na czele z Panem Burmistrzem Dariuszem Skibą, radny powiatu kieleckiego Pan Janusz Wojkowski, ksiądz Tomasz. Przybyłych gości serdecznie powitała sołtys wsi Czesława Czarnecka. Najważniejszą częścią spotkania było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

Spotkanie wigilijne było pełne tradycji, pachnące dobrym jadłem, wesołe kolędą i gośćmi, ciepłe rodzinną atmosferą.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego spotkania.

Rada Sołecka

w Siekiernie

Przepiękna uroczystość miała miejsce w SP w Woli Szczygiełkowej dnia 18 grudnia, a były to szkolne jasełka.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pan Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba, nauczyciele emeryci oraz rodzice. W ten świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich dzieci, które
w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii przedstawiły sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Występ uświetnili śpiewaniem i graniem kolęd oraz pastorałek.

Ogromne zaangażowanie dzieci, nauczycieli i rodziców sprawiło, że przedstawienie wywarło duże wrażenie i wprowadziło wszystkich w magię zbliżających się świąt. U niektórych zabłysła łza
w oku, gdy na zakończenie zabrzmiała „Kolęda dla nieobecnych”. Nie zabrakło też życzeń
i świątecznych upominków – stroików wykonanych przez uczniów SP w Woli Szczygiełkowej.

A. Bzymek

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy” – mówią słowa znanej świątecznej piosenki. W Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie dniem takim był 15 grudnia 2015r., kiedy to cała społeczność zgromadziła się na spotkaniu przedświątecznym.

Na początku głos zabrała pani dyrektor Ewa Orzechowska, która powitała wszystkich uczestników uroczystości, a w szczególności zaproszonych gości – pana burmistrza Dariusza Skibę i księdza profesora Zygmunta Noconia.

W tym roku uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć niezwykły i oryginalny występ w wykonaniu wyjątkowych aktorów, a mianowicie rodziców. Mamy należące do „trójek” klasowych, pod kierunkiem przewodniczącej Rady Rodziców pani Julii Markiewicz, przygotowały i zaprezentowały montaż słowno – muzyczny przypominający wydarzenia towarzyszące narodzeniu dzieciątka Jezus w betlejemskiej stajence. Występowi towarzyszyły tradycyjne kolędy, w śpiewaniu których wspierał rodziców szkolny chórek pod opieką pana Roberta Puchały oraz publiczność. Wszyscy uczestnicy zostali wprowadzeni w cudowną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Magdalena Skrzeczyna

Z Myślą o Was’’

Pod takim hasłem w dniu 13 grudnia 2015 roku po raz 25 Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnej zorganizowało wieczór wigilijny dla osób chorych i samotnych z sołectwa Leśna.

Przybyli bardzo licznie mieszkańcy Leśnej . Swoją obecnością spotkanie zaszczycili zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba , Z-ca Burmistrza Andrzej Jarosiński , dyrektor Miejsko –Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Marcin Sikorski ,Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie Wojciech Kózka, Pracownicy Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie Beata Dulęba, Emilia Ledwójcik , Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury w Bodzentynie Urszula Oettingen , Radny Powiatu Kieleckiego Janusz Wojkowski , radna Rady Miejskiej Katarzyna Sikora, sołtys Leśnej Beata Babiarz.

Spotkanie rozpoczęło się msząświętą . O oprawę muzyczną zadbał zespół Leśnianie. Następnie wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem życząc sobie wszystkiego najlepszego . W imieniu władz życzenia złożył burmistrz Dariusz Skiba .Po zyczeniach wszyscy zasiedli do suto zastawionego stołu. Nie mogło zabraknąć zupy rybnej, kaszy z sosem, pierogów, sledzi , ryb.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej serdecznej atmosferze , przeplatane śpiewem kolęd, wspomnieniami .

22 grudnia, tuż przed właściwą Wigilią Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej w Śniadce odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W atmosferze nadchodzących świąt, w obecności przybyłych gości: Pana burmistrza Dariusza Skiby ,Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie – Pana Marcina Sikorskiego ,Pani prezes Kazimiery Grzejszczyk, Pani Anety Mróz i rodziców- uczniowie najmłodszych klas, przedstawili jasełka. Dopracowane w niemal każdym szczególe przedstawienie, wprawiło wszystkich w bożonarodzeniowy klimat. Część artystyczna dopełniona została prezentacją wiersza, napisanego specjalnie na tę okazję przez Panią Wandę Grzejszczyk. Nie zabrakło też serdecznych życzeń, miłych słów i oczywiście pysznego poczęstunku. Wspominając tamten dzień, nie sposób nie docenić przygotowanej przez Panią Małgorzatę Lasek dekoracji, która w połączeniu z pierwszą damą – CHOINKĄ, tworzyła doskonałe tło dla wtorkowych wydarzeń.

W dniu 17 grudnia w sali Centrum Kultury w Bodzentynie odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zostali zaproszeni członkowie stowarzyszeń działających na terenie Gminy Bodzentyn.

Przybyli członkowie, zarówno stowarzyszeń działających na niwie kulturalnej, jak również klubów sportowych oraz innych grup formalnych i nieformalnych. Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie byli mile zaskoczeni, na spotkanie przybyło ponad 130 osób. Duża sala Centrum została wypełniona licznie przybyłymi gośćmi. Dyrektor Centrum Marcin Sikorski, jako gospodarz przywitał wszystkich przybyłych gości, a następnie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba złożył życzenia świąteczne. Czas przy zastawionym stole umilała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Bodzentynie, pod batutą Kazimierza Podrazy, grając i śpiewając znane i mniej znane kolędy. Do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek zachęcił wszystkich debiutujący zespół ,,Wolanecki spod Łysicy” z miejscowości Wola Szczygiełkowa, który zaprezentował kilka pastorałek. Panie i panowie z zespołu, mimo ogromnej tremy wypadli znakomicie na scenie Centrum Kultury. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Dzięki spotkaniu, członkowie stowarzyszeń mieli okazję mile spędzić czas, a także porozmawiać ze sobą.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS