Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że wyznaczono dodatkowy termin na wydawanie skierowań na 2024 rok do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w dniach 03.06.2024r. do 17.06.2024r.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Podprogram 2023 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in.:

 • spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
 • ubóstwo (kryterium dochodowe: 600,00 zł na osobę w rodzinie, 776,00 zł na osobę samotnie gospodarująca),
 • bezdomność (dane w Ośrodku Pomocy Społecznej),
 • bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 • niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności),
 • długotrwała lub ciężka choroba (zaświadczenie lekarskie),
 • przemocy w rodzinie (dane w Ośrodku Pomocy Społecznej),
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (min. 3 dzieci akty urodzenia do wglądu),
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (dane w Ośrodku Pomocy Społecznej),
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (świadectwo zwolnienia z zakładu karnego),
 • alkoholizm lub narkomania (dokumentacja potwierdzająca uzależnienie),
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna

Skierowanie mogą otrzymać osoby u których występują wymienione wyżej przesłanki oraz których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego określonego w  ustawie o pomocy społecznej:

- 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.590,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie

Wymagane dokumenty:

 • odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego;
 • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;
 • alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok);
 • świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2023r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;
 • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2024 rok.

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH  PROGRAMU.

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów. Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (budynek Urzędu Miasta i Gminy) w wyznaczonym terminie.

 

Beata Dulęba

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA