We wtorek 12 stycznia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy okazji spotkania w sprawie możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej, odbyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji Gminy Bodzentyn. Na zaproszenie odpowiedziało kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Konsultacje społeczne prowadził p. Burmistrz Dariusz Skiba. Przybyli zapoznali się z zasadami prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych, co w efekcie końcowym ma prowadzić do ożywienia zarówno gospodarczego, społecznego, kulturalnego jak i poprawy przestrzenno-funkcjonalnej terenów publicznych poddanych rewitalizacji.

Zebrani wypowiedzieli się w formie ankiet nt. problemów występujących na obszarze, który ich zdaniem, powinien zostać poddany rewitalizacji oraz działań jakie należy podjąć, aby ograniczyć negatywne zjawiska zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej.

Największe problemy wg osób prowadzących działalność gospodarczą to:

- bezrobocie

- niewystarczający dostęp do infrastruktury technicznej lub jej zły stan techniczny

- niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym

- słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

Ankietowani przedsiębiorcy wskazali rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podjęte w celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych:

- programy wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem własnej działalności gospodarczej

- rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących na terenie gminy

Zmniejszeniu negatywnych zjawisk społecznych mają służyć działania takie jak:

- rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących nowe miejsca pracy

- realizacja projektów szkoleniowo-doradczych

- rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie

- poprawa dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych

Wśród przedsięwzięć mających ograniczyć negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne wymieniono:

- budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej typu chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie

- budowę lub modernizację infrastruktury drogowej oraz

- budowę bądź modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA