Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W dniu 3 kwietnia br. Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole otrzymała nowy wóz ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4, który pomieści 7 tys. litrów wody oraz 700 litrów środka pianotwórczego. Strażacy Ochotnicy ze Wzdołu z wielkim entuzjazmem powitali nowe auto. Wóz marki SCANIA zwiększy efektywność akcji ratowniczych oraz skuteczność usuwania zagrożeń. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, a zwłaszcza zakup wozu wymaga dużych nakładów finansowych. Gmina Bodzentyn przy dobrej współpracy ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich zakupiła samochód strażacki, którego wartość to ponad 1 mln 524 tys. złotych, z czego część środków pochodziła z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Starania o doposażenie OSP Wzdół w nowy wóz trwały od trzech lat.

Warto podkreślić, że w dniu 4 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba przekaże samochód gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie, który Gmina Bodzentyn przyjęła jako pomoc rzeczową z Gminy Masłów.

Kolejną bardzo ważną informacją jest fakt, że w piątek, 5 kwietnia br. Burmistrz Dariusz Skiba podpisze umowę z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim na zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Bodzentyn o wartości blisko 2 mln złotych. Natomiast OSP Bodzentyn przekaże swój dotychczasowy wóz strażacki dla OSP Sieradowice.

Pragniemy nadmienić, że w ubiegłym roku zakupiono wóz ratowniczo-gaśniczy marki MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

Ochotnicze straże pożarne są kluczowymi podmiotami w sytuacjach klęsk żywiołowych czy katastrofach naturalnych. Ich elastyczność, mobilność i gotowość do działania sprawiają, że są one często pierwszymi, którzy ofiarują pomoc i wsparcie poszkodowanym. Działania te wykraczają poza granice lokalne, gdyż ochotnicy często biorą udział w akcjach ratunkowych na obszarach dotkniętych katastrofą na całym świecie.

Wszystkie te aspekty potwierdzają, że ochotnicze straże pożarne są niezwykle ważnym elementem społeczeństwa, który przyczynia się nie tylko do bezpieczeństwa fizycznego, ale także do budowy wspólnoty i solidarności.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizację pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadania publicznego Gminy z zakresu:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn”.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

KLAUZULA_informacyjna_-_UMiG_Bodzentyn

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO

Aktualizacja_oferty

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO

 

Informacja o zmianie godzin w harmonogramie pracy orlików od dnia 02.04.2024 r. 

2024 04 03 4 page 0001

1714041519122 42e03061 9f6c 4e3c 8568 ac95b49d0e54 1

 

Kapliczka św. Franciszka - św. Katarzyna.
Podobnie jak rok temu, również dzisiaj w związku z przypadającą 19. rocznicą śmierci św. Jana Pawła II zapraszamy na wejście na Łysicę. Spotykamy się przy kapliczce św. Franciszka o godzinie 18.00.

434019389 934011341452395 1863034797816793936 n

 

Gmina Bodzentyn jest związana w szczególny sposób ze Świętym Papieżem. Miasto Bodzentyn od samego zarania wiąże się z dobrami biskupów krakowskich. W dniu 25 maja 1974 r. Bodzentyn odwiedził biskup krakowski, a późniejszy papież – Karol Wojtyła, który wygłosił homilię podczas nawiedzenia kopii Jasnogórskiego Obrazu. We wspomnianej homilii głosił: „(…) Przez całe stulecia, począwszy od roku tysięcznego, Bodzentyn należał do wielkiej diecezji, do Kościoła Krakowskiego. Biskupi Krakowscy umiłowali to miejsce, tutaj stworzyli swoja rezydencję, w której przebywali. Wśród Gór Świętokrzyskich, w tej wspaniałej leśnej okolicy, w tym zdrowym powietrzu, wśród prostych, wierzących dusz (…)”.

Dla upamiętnienia tej wizyty na murach kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie umieszczono tablicę pamiątkową.

W 25. Rocznicę Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Rada Miejska w Bodzentynie na wniosek Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Bodzentynie, zaopiniowany pozytywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana – Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, uchwałą Nr VI/34/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, w dowód uznania i wdzięczności za Jego Misję Przewodnika Duchowego Świata, którą pełnił z niespożytymi siłami, z miłością i poświęceniem przez całe swoje życie oraz szacunkiem, jakim darzył każdego człowieka.

10 października 2014 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętego Papieża Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn, co było konsekwencją wniosków złożonych przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Bodzentynie ks. dr. Leszka Sikorskiego i Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna o ustanowienie Patrona oraz wszczęcie procedury kościelnej w tej sprawie. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedziły starania mgr Mariana Rembelskiego - Przewodniczącego Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, który na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r. zaproponował rozpoczęcie starań o ustanowienie Papieża Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Prośbę swoją ponowił pismem złożonym do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w 2011 r.

11 października 2016 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka, wydała dekret zatwierdzający Świętego Jana Pawła II - Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Dwa miesiące później, 11 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XV/108/2016 przyjęła Świętego Jana Pawła II za Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

20 lat od nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, Rada Miejska w Bodzentynie w imieniu własnym, Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz całej wspólnoty samorządowej ponownie oddała cześć Świętemu Papieżowi, poprzez podjęcie na uroczystej sesji w dniu 22 czerwca 2023 r. uchwały Nr LXXVII/637/223 w sprawie oddania hołdu Świętemu Janowi Pawłowi II w 20. rocznicę nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn.

20

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Sprawozdanie

Przerwy w dostawie wody z wodociągu Wzdół-Parcele od 02.04.2024 r. do 04.04.2024 r,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie informują, że woda z wodociągu Wzdół Parcele jest już zdatna do spożycia przez ludzi.

 

Wany komunikat

 

komunikat1

Od 1 kwietnia 2024 r. rusza Trasa Turystyczna Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, która połączy najważniejsze atrakcje Gór Świętokrzyskich.
Za symboliczną 1 zł będzie można przemieszczać się na trasach:
 • Bodzentyn – Święta Katarzyna – Wilków – Ciekoty – Krajno Sabat – Krajno Taras Widokowy – Kakonin – Bieliny – Huta Szklana – Bartoszowiny – Nowa Słupia Dymarki.
 • Nowa Słupia Dymarki – Bartoszowiny - Huta Szklana – Bieliny – Kakonin - Krajno Taras Widokowy - Krajno Sabat - Święta Katarzyna – Wilków – Ciekoty – Święta Katarzyna – Bodzentyn.
Linia autobusowa będzie działać w każdy dzień, w tym również w święta, aż do końca października br.
 

Rozkład jazdy dostępny poniżej:

ROZKŁAD JAZDY DO POBRANIA

 

 

 

Dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba otrzymał podziękowanie z rąk Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej oraz Wojewody Świętokrzyskiego Józefa Bryk za szczególne zaangażowanie Miasta i Gminy Bodzentyn w działania, które skupiają się na realizacji programu ,,Maluch +”. Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn od wielu lat jest bardzo aktywny w działaniach mających na celu utworzenie w naszej gminie żłobka.

Podczas spotkania omówiono także zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w programie „Maluch”. Przede wszystkim ma zostać podwyższona kwota jednostkowa dla gmin realizujących zadania związane z programem z 36 tys. zł do ok. 57 tys. zł na jedno nowe miejsce opieki oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o zwiększenie środków dla gmin, którym przyznano dofinansowanie w poprzednich naborach.

Gmina Bodzentyn w ramach środków z KPO planuje dofinansowanie budowy żłobka w m. Wilków, natomiast ze środków FERS planuje zakup pierwszego wyposażenia, w tym: zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek, sprzętu IT wykorzystywanego do prowadzenia zajęć i funkcjonowania obiektu oraz sprzętu AGD. Kompleks przedszkolno – żłobkowy pomieści 150 dzieci.

Przyznana kwota dofinansowania na utworzenie miejsc opieki to 1 299 462,02 zł.

Dzięki wspominanym powyżej zmianom dotyczącym kwoty na jedno nowe miejsce opieki Gmina Bodzentyn będzie mogła ubiegać się o znaczne zwiększenie przyznanego dotychczas dofinansowania.

Warto nadmienić, że pod koniec 2020 r. Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 mln złotych na realizację budowy kompleksu przedszkolno – żłobkowego. Obecnie Gmina posiada wykony projekt budowany oraz pozwolenie na budowę ww. obiektu.

Jednakże przez wojnę za naszą wschodnią granicą, a co za tym idzie gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych, diametralnie wzrósł koszt budowy żłobka. Najniższa kwota z przetargu ogłoszonego w 2022 r. na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego wynosiła ponad 10 mln złotych, co znacznie przewyższyło wartość przyznanego dofinansowania.

Aby nie utracić ww. dofinasowania w wysokości 4 mln zł Gmina Bodzentyn była zmuszona przeznaczyć te środki na realizację innych ważnych zadań na terenie naszej gminy tj.

 • budowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn,
 • rozbudowę Szkoły Podstawowej w Psarach - Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • rewitalizację miasta Bodzentyn – etap II,
 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka.

Informacja dla mieszkańców gminy Bodzentyn zaopatrywanych w wodę z ujęcia Wzdół-Parcele.

Informacja Wzdół 28.03.2024

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a partnerem miasto Kielce oraz 19 gmin powiatu kieleckiego, w tym Gmina Bodzentyn.

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” ma za zadanie wypracować system koordynacji świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących pomocy – seniorów (osób 60+) poprzez ułatwienie im dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do seniorów 60+ zamieszkałych na terenie Gminy Bodzentyn potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Kryteria premiujące:

 • osoba zamieszkująca samotnie,
 • osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach Funduszu Europejskiego Pomoc Żywnościowa,
 • niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub długotrwała/ przewlekła/nagła choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Projekt ma na celu podniesienie uczestnictwa seniorów 60+ we wszystkich aspektach życia społecznego i rozwój form wsparcia środowiskowego, dzięki usługom:

 • opiekuńczo - zdrowotnym,
 • terapeutyczno - psychologicznym,
 • wspierającym,
 • profilaktyki zdrowotnej.

Formy wsparcia dla uczestników projektu :

 1. usługa Gminnego Koordynatora ds. Lokalnego Systemu Wsparcia dla Seniorów na rzecz zwiększenia komunikacji seniorów 60+ ze środowiskiem lokalnym,
 2. usługi opiekuńczo-zdrowotne:
 • usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnoprawnościami,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta,
 • dzienne formy usług opiekuńczych - usługa kompleksowa (warsztaty artystyczne, kulinarne, ruchowe, zajęcia na basenie, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru itp.),
 • pakiety rehabilitacyjne - trener/rehabilitant/fizjoterapeta (nordic walking, zajęcia na basenie, joga, zumba,  turnusy rehabilitacyjne, masaże lecznicze)  - usługa kompleksowa
 1. usługi terapeutyczno-psychologiczne,
 • pomoc terapeutyczna m. in. światłopterapia, muzykoterapia, ziołolecznictwo - usługa kompleksowa
 • psycholog/psychoterapia
 1. usługi wspierające
 • ,,taksówka dla seniora”- mających trudności w poruszaniu się komunikacją publiczną,
 • fryzjer/kosmetyczka,
 1. aktywizacja prozdrowotna- zajęcia wspierające koncentrację i pamięć
 1. usługi w ramach profilaktyki zdrowotnej
 • edukacyjne spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowotnymi,
 • warsztaty, konsultacje profilaktyczno-zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2024r. do 31.01.2027 r.

Wartość projektu dla  Gminy Bodzentyn to 1 984 716,10 zł, w tym:

-  1 882 697,98  zł - kwota dofinansowania

-    102 018,12 zł - wkład własny Gminy Bodzentyn.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”  będzie odbywała się w trybie ciągłym do końca trwania projektu. Warunkiem zakwalifikowania się jest złożenie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (w załączeniu) oraz zapoznaniu z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.

 

Materiały do pobrania:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów"

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego – Skala Lawtona -skala oceny złożonych czynności życia codziennego (IADL)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Promocja

 

plakatbudzetpanstwa420x297 1 1710406141

Ważna informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie w sprawie wody z ujęcia wodociagu Wzdół-Parcele.

 

2024 03 28 3 1

Przedstawiamy Państwu harmonogramy pracy „Orlików” na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Orliki będą czynne przez cały tydzień od 2 kwietnia.

 

2222

1714041519122 42e03061 9f6c 4e3c 8568 ac95b49d0e54 1

Szanowni Państwo!

Informujemy, że  dnia 29.03.2024r.  kasa Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie będzie nieczynna. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, Banku, Poczty Polskiej lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi.

Za utrudnienia przepraszamy!

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech