Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Przez jedno z najpiękniejszych miejsc w Gminie Bodzentyn – teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego - będzie można jechać rowerem. Blisko czterokilometrowa trasa rowerowa przebiegająca od Granic Gminy przez Świętą Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza prowadzić będzie przez teren objęty najwyższą formą ochrony przyrody.

We wtorek, 14 sierpnia 2018 w Świętej Katarzynie burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba podpisał umowę na dofinansowanie tej inwestycji z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.  

- Jesteśmy jedynym samorządem w Polsce, który robi inwestycje na terenie Parku Narodowego. Gmina nie posiadała ani jednego metra kwadratowego gruntów. Pozyskała je od wielu mieszkańców, właścicieli działek. Pozyskała je również za porozumieniem stron od dyrekcji Parku Narodowego. To był niezwykle trudny, mozolny i skomplikowany proces związany z legislacją. Cieszę się, że mamy już możliwość ogłoszenia przetargu na tę inwestycję – mówi Dariusz Skiba, burmistrz Bodzentyna. Dodatkowo burmistrz podziękował marszałkowi oraz dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego za bardzo dobrą współpracę.

Inwestycja pozwoli na połączenie tej ścieżki rowerowej z już istniejącą wzdłuż drogi wojewódzkiej 752, która przechodzi przez Świętą Katarzynę. Docelowo rowerzyści będą mogli jechać ścieżką od granicy Gminy z Krajna, przez Świętą Katarzynę, Podgórze aż do Bodzentyna. Całość będzie stanowiło uzupełnienie Małej Pętli Świętokrzyskiej. Warto podkreślić, że szlak pieszo-rowerowy w ramach tego projektu zlokalizowany będzie na terenie objętym najwyższą formą ochrony przyrody. W Świętej Katarzynie powstaną utwardzone miejsca parkingowe (dostosowane dla osób niepełnosprawnych), toalety, punkt informacji turystycznej, oświetlenie, elementy małej architektury (wiata z ławkami, stoły, stojaki dla rowerów, kosze), oraz tablice edukacyjno-informacyjne o chronionych siedliskach i gatunkach, które są cenne przyrodniczo.

- W bardzo komfortowych warunkach będziemy mogli już niedługo dojechać do Bodzentyna. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się zrealizować kolejny projekt. Dzięki dużej otwartości Świętokrzyskiego Parku Narodowego pracujemy nad ideą leśnej ścieżki na trasie Święta Katarzyna - Nowa Słupia. Wydaje mi się, że te inwestycje spowodują, że już dzisiaj bardzo popularne w Polsce i Europie Góry Świętokrzyskie jeszcze bardziej zyskają – uzupełnia Adam Jarubas, marszałek województwa.

Projekt ma na celu ochronę i zabezpieczenie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000 Łysogóry, poprzez kompleksowe ukierunkowanie ruchu turystycznego. Efektem będzie rozbudowa istniejących i planowanych szlaków na terenie Gór Świętokrzyskich.

Dofinansowanie w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który zostanie dofinansowany w ramach działania 4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 123 187 zł, kwota dofinansowania z RPOWŚ – to 85%, reszta 15 % kwoty całkowitej, to wkład własny gminy.

Sprawozdanie z przebiegu inwestycji budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 752 w msc. Św. Katarzyna i Podgórze.

 1. 14.10.2015r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Dyrektorem ŚPN w Bodzentynie,a burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie wymiany gruntów z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową .

2. Zawarcie przedwstępnych umów z właścicielami prywatnymi dotyczących nabycia gruntu pod planowaną budowę ścieżki rowerowej. (od 12.11.2015 r. do 11.01.2016r.)

3. 15.01. 2016 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

4. 21.03.2016r. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej.

5. 15.04.2016 r. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej.

6. 07.07.2016r. Podpisanie pre-umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

7.14.03.2017 r. Spotkanie burmistrza Dariusza Skiby w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z panią Ingą Matuszewską- zastępcą dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości , Zenonem Kubickim- projektantem , Karolem Rożkiem- zastępcą dyrektora ŚZDW , Piotrem Szafrańcem- kierownikiem referatu BRO w Bodzentynie w sprawie budowy ścieżki rowerowej w oparciu o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

8. 16.03.2017r. Spotkanie przedstawicieli UMiG w Bodzentynie z przedstawicielami ŚPN w sprawie budowy ścieżki rowerowej.

9. 30.03.2017r. Zawarcie aneksu nr 1 z Zenonem Kubickim na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej.

10. 30.03.2017r. Zatwierdzenie wstępnych projektów podziału działek pod budowę ścieżki rowerowej.

11. 03.07.2017r. Zlecenie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej .

12. 04.07.2017r. Złożenie map do Starostwa Powiatowego w Kielcach celem zaewidencjonowania.

13. 21.08.2017r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie wyrażenia zgody

na nabycie działek położonych w obrębie Psary Kąty o łącznej powierzchni 1, 80 ha.

14. 08.09.2017r. Przesłanie do ŚPN w Bodzentynie wykazu działek przeznaczonych do wymiany pod budowę ścieżki rowerowej.

15. 05.10.2017r. Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej .

16. 23.11.2017 r. Podpisanie Aneksu nr 2 z projektantem Zenonem Kubickim w sprawie przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej.

17. 27.11.2017r. Ponowne przesłanie do ŚPN w Bodzentynie wykazu działek przeznaczonych do wymiany pod budowę ścieżki rowerowej (działki Psary Kąty- Święta Katarzyna) .

18. 20.12.2018r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie zawierająca zgodę na nabycie działek przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej.

19. 29.12.2017r. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Kielcach o ujawnienie w ewidencji gruntów podziałów dotyczących budowy ścieżki rowerowej.

20. 29.12.2017r. Podpisanie aktu notarialnego z panem Marianem Lipcem.

21. 20.12.2017 r. Złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

22. 29.12.2017r. Pismo do ŚPN w Bodzentynie w sprawie wymiany działek pod budowę ścieżki rowerowej .

23. 16.01.2018 r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w obrębie geodezyjnym Psary Kąty z przeznaczeniem na zamianę ze ŚPN w Bodzentynie.

24. 30.01.2018 r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ze ŚPN .

25. 30.01.2018r. Podpisanie aneksu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie przedłużenia terminu na złożenie kompletnej dokumentacji do 30.06.2018r.

26. 20.02.2018r. Wniosek do Ministra Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w ŚPN.

27. 20.02.2018r. Pismo ŚPN do Ministra Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów pomiędzy ŚPN a Gminą Bodzentyn.

28. 07.03.2018 r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w obrębie geodezyjnym Św. Katarzyna i Celiny- Podgórze.

29. 15.03.2018r. Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego .

30. 16.03.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w obrębie Św. Katarzyna .

31. 27.04.2018r. Pismo do ŚPN z prośbą o przyspieszenie czynności związanych z wymianą gruntów pod ścieżkę rowerową.

32. 11.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działki położonej w obrębie ŚW. Katarzyna.

33. 22.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielem działki położonej w obrębie Celiny- Podgórze.

34. 24.05.2018r. Zgoda Ministra Środowiska na zamianę gruntów pomiędzy ŚPN a Gminą Bodzentyn.

35. 29.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego w formie zamiany pomiędzy ŚPN a Gminą Bodzentyn.

36. 05.06.2018r. Decyzja Ministra Środowiska zezwalająca na odstępstwa od zakazów obowiązujących na obszarze parków narodowych (art. 15 ust. 1).

37. 30.05.2018r. Złożenie wniosku od Starostwa Powiatowego w Kielcach o pozwolenie na budowę.

38. 30.05.2018r. zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym DW 752 na terenie gminy Górno.

39. 16.07.2018r. zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym DW 752 na terenie gminy Bodzentyn.

40. 02.08.2018 r. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Święta Katarzyna-Celiny-Podgórze przez Starostę Kieleckiego.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech